Tương Tiến Tửu 將進酒 Lý Bạch

Bài thơ: Thương tiến tửu – 將進酒 (Lý Bạch – 李白) 將進酒   君不見: 黃河之水天上來, 奔流到海不復回? 又不見: 高堂明鏡悲白髮, 朝如青絲暮成雪?…