VGD Magazine 2017

Tap Chi Thoi Luan

Shared publicly

Ngon Duoc <duocngon@gmail.com>
1:06 PM (2 hours ago)
to Myhanh, Bi, Tung, Bạch, Tap, Bach, VomTroi, Quang, hyyqa, le, Chi, Nam, David, Thi, Thi, Huu, Ngoc, Nguyen, ha, Halina, Chu, Dang, Dan-Trinh, K, MyPhuong
Please, Forward
To all,
1- The beginning for submission of articles, poems  and stories for the publication of VGD magazine on January 31st, 2017 is now.
2- The last day for receiving articles, poems and stories will be November 24th, 2016.
3- The beginning of layout for the VGD magazine will be submitted to our layout department will be November 30th, 2016, after our editor in chief M. Tung Thai and myself finish the final review.
4- The pdf format of the VGD magazine will be sumitted to the printing department on December 30th, 2016.
Thank you all from the bottom of my heart
TT
A todos,
1- El principio para la presentación de artículos, poemas y cuentos para la publicación de la revista VGD el 31 de enero 2017 es ahora.
2- El último día para la recepción de artículos, poemas y relatos será 24 de noviembre 2016.
3- El principio de diseño para la revista VGD se presentará a nuestro departamento de diseño será 30 de noviembre 2016, después de nuestro editor en jefe M.Tung Thai y yo termine la revisión final.
4- El formato pdf de la revista VGD se la presentará al departamento de impresión el 30 de diciembre de 2016.
Gracias a todos desde el fondo de mi corazón
TT
為了所有,
1-年初提交的文章,詩歌和故事VGD雜誌1月31日公佈,2017 年就是現在。
2-接收文章,詩歌和故事的最後一天,將是2016年11月24日。
3佈局的VGD雜誌的開始將提交給我們的佈局部門將二〇一五年十一月三十日,我們的首席M.Tung Thai,和我完成最後審查。
4-在VGD雜誌
PDF格式將sumitted到印刷部的二零一五年十二月三十○日。
謝謝大家從我的心臟底部
TT

Cùng tất cả,
1- Các bài báo, bài thơ và truyện ngắn để nộp cho nhà xuất bản tập san VGD vào ngày 31 tháng 1 năm 2017 là hôm nay.
2- Thời hạn chót để nhận bài viết, bài thơ và câu truyện ngắn gọn và đầy đủ là vào ngày 24 Tháng Mười Một 2016.
3- Nguyên tắc thiết kế cho tập san VGD được nộp cho bộ phận thiết kế của chúng tôi sẽ là ngày 30 Tháng 11 năm 2015, sau khi biên tập viên của chúng tôi, anh chủ bút Tung Thai và chính chủ nhiêm Thái Tùng hoàn thành tổng kết.
4- Định dạng pdf tập san VGD được gửi đến cửa hàng in ấn 30 Tháng 12 năm 2016.
Từ tận đáy lòng của chúng tôi,
TT

Tung Thai

1 hr ·

YouTube

·

Those who do not know their ancestor’s past are condemned to die believing they are not immigrants and they were created by God.

Những người không biết quá khứ của tổ tiên của họ đang bị kết án tử tin rằng họ không phải là những người nhập cư và họ đã được tạo ra bởi Thiên Chúa.

Ceux qui ne connaissent pas le passé de leurs ancêtres sont condamnés à mourir lui faisant croire qu’ils ne sont pas des immigrés et ils ont été créés par Dieu.

Discours de Jacques Parizeau au référendum sur la souveraineté du Québec de 1995, au Palais des Congrès de Montréal

youtube.com

Merci M.Dupras. C’est exactement comme ça.

L’ancêtre François Bélanger est né en Orne, Perche, France. L’extrait des registres de la paroisse de Saint-Pierre-de-Séez, indique : « le septième jour d’octobre 1612 fut Baptisé François Bellanger, fils de François Bellanger et de Françoise Horlays et fut…
 Tung Thai shared Manngoc Ninh‘s photo.

1 hr ·

Một già một trẻ một cần…tiếp câu kế đi Mẫn 

Manngoc Ninh's photo.

53 mins ·

Ngày xưa trước tháng tư đen cũng vậy, thời VNCH học sinh Đà Nẵng cùng TT tham gia chống MỸ tạo tác chế độ tham nhũng, đất nước đầy snack bar, lương một thằng binh nhì đế quốc Mỹ hơn một sĩ quan, con gái mê tiền bu đông như kiến! Bây giờ chống tàu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người không vì mình trời tru đất diet!

Aloha!
Hang loose

Interest
Shaka sign
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s