Như Nhiên

Trời sinh trái tim người phụ nữ không bao giờ bị già cỗi chỉ khi nào nó ngừng đập mà … More

Anh hùng và kẻ phản bội

https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx-300&lng=vi&s=facebook&url=https%3A%2F%2Fwww.aihuubienhoa.com%2Fa6405%2Fanh-hung-va-ke-boi-phan-trong-quan-luc-vnch-thien-giao&title=Anh%20h%C3%B9ng%20v%C3%A0%20K%E1%BA%BB%20b%E1%BB%99i%20ph%E1%BA%A3n%20trong%20Qu%C3%A2n%20l%E1%BB%B1c%20VNCH%20-%20RFA&ate=AT-unknown/-/-/5ba0f7a5a15279c7/2&frommenu=1&uid=5b7da3df250adfbe&description=%C4%90%C6%B0%C6%A1ng%20nhi%C3%AAn%20trong%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20mi%E1%BB%81n%20Nam%2C%20qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i%20n%C3%A0y%20kh%C3%B4ng%20bao%20gi%E1%BB%9D%20b%E1%BB%8B%20b%E1%BB%8F%20qu%C3%AAn.&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&tt=0&captcha_provider=recaptcha2&pro=0

Hoa ưu đàm

‎Tung Thanh Tung‎ to VGD Magasine/Magazine 31 mins ·  Hoa ưu đàm thực chất là cây sung (có tên khoa học Ficus racemosa). … More